Cyflogwyr

O fis Medi 2019, City & Guilds / CBAC fydd unig ddarparwr cyfres newydd o gymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant yng Nghymru.

 

Os ydych chi'n chwilio am wybodaeth bellach ar yrfaoedd yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant, ewch i dudalen gyrfaoedd Gofal Cymdeithasol Cymru i gael manylion am y wahanol lwybrau a rolau proffesiynol sydd ar gael.

Yn yr un modd, os ydych chi'n chwilio am wybodaeth am y cymwysterau a argymhellir ar gyfer gwahanol rolau yn y sector, mae gan Gofal Cymdeithasol Cymru fframwaith cymwysterau defnyddiol sy'n nodi'r llwybrau gofynnol ac argymhellir i'w cymryd.

Pam mae cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant yng Nghymru yn newid?

Canfu adolygiad Cymwysterau Cymru o gymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant bod angen gwneud sawl newid i'r cymwysterau er mwyn sicrhau eu bod yn diwallu anghenion dysgwyr ac addysgwyr yng Nghymru.

Bydd y cymwysterau newydd yn lleihau cymhlethdod ac yn gwella ansawdd y deilliannau a phrofiadau dysgu, sy'n hollbwysig i'r gwaith o gynnig y gofal a'r cymorth gorau. Mae Gofal Cymdeithasol Cymru a'r GIG yng Nghymru yn cefnogi'r weledigaeth hon yn llawn ac yn bartneriaid gweithredol yn y broses datblygu.

Pryd bydd y newidiadau hyn yn cael eu gwneud?

Bydd y cymwysterau newydd ar gael i'w haddysgu o 1 Medi 2019.

Sut y bydd y newidiadau hyn yn effeithio ar fy sefydliad?

Gall hyn effeithio ar eich sefydliad yn y ffyrdd canlynol:

  • 2019, bydd y cymwysterau newydd yn gymwys ar gyfer arian cyhoeddus a nhw fydd yr unig gymwysterau ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol a/neu Ofal Plant sy'n gymwys ar gyfer arian cyhoeddus yng Nghymru (ac eithrio rhai cymwysterau mwy arbenigol ym maes Iechyd);
  • Gall y cynnwys pwnc, strwythur a maint y cymwysterau newydd fod yn wahanol i'r rhai sydd ar gael ar hyn o bryd
  • Caiff cymhwyster craidd newydd ei gyflwyno; bydd hwn yn cydymffurfio â'r safonau sefydlu diwygiedig er mwyn helpu i symleiddio dysgu ar gyfer gweithwyr newydd.

A fydd fy nghyflogeion sydd eisoes yn gweithio tuag at gymhwyster yn gallu ymgymryd â'r cymwysterau hyn?

Bydd y cymwysterau newydd ar gael i ddysgwyr sy'n cofrestru i astudio ar 1 Medi 2019 neu ar ôl hynny. Bydd cymwysterau cyfredol yn parhau i gael eu hariannu tan fis Medi 2019 a bydd cyfnod pontio er mwyn galluogi dysgwyr sydd eisoes yn gweithio tuag at gymhwyster i gwblhau eu cwrs. Os yw eich cyflogai eisoes yn gweithio tuag at gymhwyster, ni fydd hyn yn effeithio arnynt a byddant yn parhau i astudio nes iddynt gwblhau eu cymhwyster.

 

A fyddaf yn gallu recriwtio staff hyfforddedig o golegau a chyrsiau dysgu seiliedig ar waith eraill?

Byddwch. Rydym yn cyd-weithio gydag ystod eang o gynrychiolwyr y sector, Cymwysterau Cymru ynghyd a chyrff dyfarnu sydd wedi cael eu comisiynu i sicrhau bod y cymwysterau'n cynnwys deunydd perthnasol a chyfredol ac yn datblygu'r wybodaeth, y sgiliau a'r cymhwysedd sydd eu hangen yn y gweithle. Yn ogystal â hynny, bydd cyflwyno'r cymhwyster ‘craidd’ yn sicrhau bod pob dysgwr yn datblygu'r wybodaeth allweddol a'r ddealltwriaeth angenrheidiol er mwyn dechrau gweithio yn y sector, ac yn cefnogi dilyniant heb ddyblygu dysgu.

A fydd angen i staff ailhyfforddi?

Bydd cymwysterau sydd eisoes yn bodoli yn parhau i gael eu gwerthfawrogi a'u cydnabod, ond mae datblygiad proffesiynol parhaus yn bwysig er mwyn sicrhau bod gweithwyr yn cael y wybodaeth ddiweddaraf ac yn parhau i feithrin eu sgiliau.

Sut mae cofrestru canolfan?

Byddwn yn rhannu manylion sut i gofrestru fel canolfan cyn hir. Yn y cyfamser, os oes gennych unrhyw gwestiwn, cysylltwch â centres@wjec.co.uk

Pam nad oes unrhyw gymwysterau i gymryd lle'r diplomâu estynedig presennol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant?

Drwy ddiwygio cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant, bydd Cymwysterau Cymru
yn lleihau nifer y cymwysterau yn y sector sy'n gymwys ar gyfer arian cyhoeddus o fwy na 240 i ddim
ond 19. Mae cael cyfres lai a mwy cydlynol o gymwysterau yn golygu nad yw'r gyfres newydd yn
cynnwys cymwysterau amgen i gymryd lle'r holl gymwysterau sydd ar gael ar hyn o bryd. Fodd
bynnag, mae'r gyfres yn parhau i gynnig cyfle i ddysgwyr gael mynediad at yr holl lwybrau sydd ar
gael ar hyn o bryd i gyflogaeth ac astudiaethau pellach a lefel uwch, a datblygu ar hyd y llwybrau
hynny. Mae hefyd yn galluogi dysgwyr ar lefel 3 i gael pwyntiau Tariff UCAS.

Mae'r gyfres o gymwysterau iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant newydd yn cynnwys dau
gymhwyster lefel 3 sy'n cynnwys 720 o Oriau Dysgu dan Arweiniad (ODA): un ym maes Iechyd a
Gofal Cymdeithasol, ac un ym maes Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant. Caiff y cymwysterau
hyn eu cynllunio i gael eu cynnig i ddysgwyr sy'n astudio'n llawn amser mewn colegau AB, er y
gallant hefyd fod o ddiddordeb i fathau eraill o ddarparwyr, gan gynnwys ysgolion.

Mae'r gyfres hefyd yn cynnwys cymhwyster Safon Uwch mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal
Plant. Mae'r cymhwyster hwn yn cyfuno iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant ar lefel UG, gyda
llwybr iechyd a gofal cymdeithasol neu ofal plant ar lefel U2. Nod y cymhwyster Safon Uwch yw
ategu'r cymwysterau mwy er mwyn darparu rhaglen astudio 1080‐ODA lawn sy'n debyg o ran maint
i'r diplomâu estynedig sydd ar gael ar hyn o bryd.

Sut y caiff y cymwysterau newydd eu hariannu?

Caiff y cymwysterau newydd eu cymeradwyo gan Cymwysterau Cymru. Mae hyn yn golygu y
byddant yn gymwys i gael arian cyhoeddus ar raglenni dysgu ar gyfer dysgwyr hyd at 19 oed. Caiff
rhai o'r cymwysterau yn y gyfres newydd eu cynnwys mewn fframweithiau prentisiaeth ar gyfer
gofal cymdeithasol neu ofal, dysgu a datblygiad plant. Caiff y rhain eu hariannu drwy gynlluniau
prentisiaeth Llywodraeth Cymru. Er y bydd arian ar gael mewn ffyrdd gwahanol ar gyfer pob un o'r
cymwysterau newydd, efallai y bydd angen i ddysgwyr a chyflogwyr ariannu eu hunain neu eu
cyflogeion o dan rai amgylchiadau er mwyn cwblhau'r cymhwyster.

Pam nad yw'r cymwysterau Lefel 1 yn gyfyngedig mwyach?

Yn ystod ein gweithgarwch ymgysylltu â rhanddeiliaid, cawsom safbwyntiau cymysg ar gymhwyster
Lefel 1 penodol ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant. O ganlyniad, mae Cymwysterau
Cymru wedi penderfynu y gall canolfannau naill ai ddarparu cymwysterau Lefel 1 sy'n benodol i
sector neu gymwysterau mwy generig mewn Astudiaethau Galwedigaethol. Awgrymodd yr adborth
gan y sector pa mor bwysig oedd cynnal brwdfrydedd dysgwyr yn y maes pwnc a chefnogi'r rhai
hynny a allai fod am ystyried gyrfa ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant. Mae rhestr
lawn o'r cymwysterau yr effeithir arnynt ar gael ar Wefan Cymwysterau Cymru.

Gwybodaeth bellach

Dysgwyr                Canolfannau / Darparwyr hyfforddiant

Cysylltwch â ni

Rydym wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

gwybodaeth@digc.cymru

Tanysgrifiwch am ddiweddariadau

Tanysgrifio