Uned 007 – Iechyd a diogelwch mewn iechyd a gofal cymdeithasol

04 Gor

Mae’r adnoddau digidol a phrint yma’n cynnig sylfaen bwysig i ddysgwyr er mwyn iddynt ganfod gwybodaeth a dealltwriaeth ynglŷn â sut mae deddfwriaeth iechyd a diogelwch yn effeithio ar ymarfer dyddiol, rôl a chyfrifoldebau eu hunain a rôl a chyfrifoldebau cyflogwyr. Byddant  hefyd yn cael golwg ar y mathau o ddamweiniau, argyfyngau a pheryglon a all ddigwydd mewn gweithle/lleoliad a sut y defnyddir asesiadau risg i gefnogi iechyd a diogelwch.

Dogfennau

Gwybod sut i fodloni gofynion deddfwriaethol o ran iechyd a diogelwch yn y gweithle

Sut i fodloni gofynion deddfwriaethol o ran iechyd a diogelwch yn y gweithle

HTML5

Gweld

Gwybod sut mae asesiadau risg yn cael eu defnyddio i gefnogi iechyd a diogelwch yn y gweithle

Deall sut y defnyddir asesiadau risg i gefnogi iechyd a diogelwch yn y gweithle

HTML5

Gweld

Gwybod sut i hyrwyddo diogelwch tân mewn lleoliadau gwaith

Sut i hyrwyddo diogelwch tân mewn lleoliadau gwaith

HTML5

Gweld

Gwybod egwyddorion allweddol symud a chario a symud a lleoli

Yr egwyddorion allweddol ar gyfer symud a chario a symud a lleoli

HTML5

Gweld

Gwybod beth yw'r prif lwybrau at haint a sut i atal heintiau rhag lledaenu yn y gweithle

Y prif lwybrau at haint a sut i atal heintiau rhag lledaenu yn y gweithle

HTML5

Gweld

Salwch a heintiau cyffredin a achosir gan facteria, firysau, ffyngau a pharasitiaid a’u heffaith bosibl

HTML5

Gweld

Haint a chytrefu

HTML5

Gweld

Haint systemig a haint lleoledig

HTML5

Gweld

Ffyrdd o drosglwyddo heintiau ac arferion gwael a all arwain at hyn

HTML5

Gweld

Ffactorau allweddol sy'n ei gwneud yn fwy tebygol y bydd heintiau’n digwydd

HTML5

Gweld

Deddfwriaeth a safonau allweddol sy'n ymwneud ag atal heintiau a'u rheoli

HTML5

Gweld

Rolau a chyfrifoldebau cyflogwyr, gweithwyr ac eraill o ran atal a rheoli haint

HTML5

Gweld

Ffyrdd o gadw amgylchedd glân er mwyn atal haint rhag lledaenu

HTML5

Gweld

Pwysigrwydd hylendid personol da er mwyn atal haint rhag lledaenu

HTML5

Gweld

Technegau golchi dwylo er mwyn atal haint rhag lledaenu

HTML5

Gweld

Y defnydd o gyfarpar diogelu personol er mwyn atal haint rhag lledaenu

HTML5

Gweld

Gwybod sut i roi mesurau diogelwch bwyd ar waith

Gwybod sut i roi mesurau diogelwch bwyd ar waith

HTML5

Gweld

Pwysigrwydd rhoi mesurau diogelwch bwyd ar waith

HTML5

Gweld

Peryglon diogelwch bwyd a all ddigwydd wrth baratoi, gweini, clirio a storio bwyd a diod

HTML5

Gweld

Rhesymau dros gadw arwynebau, offer a chyfarpar yn lân er mwyn paratoi bwyd

HTML5

Gweld

Gwybod pryd y dylid defnyddio cyfarpar diogelu personol

HTML5

Gweld

Storio bwyd a diod yn ddiogel

HTML5

Gweld

Gwaredu gwastraff bwyd yn ddiogel

HTML5

Gweld

Gwybod sut i storio, defnyddio a gwaredu sylweddau peryglus yn ddiogel

Sylweddau peryglus a Rheoli Sylweddau Peryglus (COSHH)

HTML5

Gweld

Gwybod sut i gadw'r lleoliad gwaith yn ddiogel

Sut i gadw'r lleoliad gwaith yn ddiogel

HTML5

Gweld

Gwybod sut i reoli straen

Gwybod sut i reoli straen

HTML5

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!

Eich manylion

Sut fyddech chi'n graddio'r adnodd hwn?