Uned 004 - Iechyd a llesiant (plant a phobl ifanc)

04 Gor

Mae’r adnoddau digidol a phrint yma’n cynnig sylfaen bwysig i ddysgwyr er mwyn iddynt ganfod gwybodaeth a dealltwriaeth ynglŷn â’r ffactorau sydd efallai’n gallu effeithio ar iechyd a llesiant plant a phobl ifanc. Bydd hyn yn cynnwys dealltwriaeth o gyfnodau datblygiad plentyn, dylanwad amgylcheddau a swyddogaeth chwarae.

Dogfennau

Gwybod beth yw ystyr llesiant yng nghyd-destun iechyd a gofal cymdeithasol

‘Llesiant’ a'i bwysigrwydd

HTML5

Gweld

Ffactorau sy’n effeithio ar lesiant

HTML5

Gweld

Ffyrdd o weithio sy'n cefnogi llesiant

HTML5

Gweld

Gwybod beth yw'r ffactorau sy'n effeithio ar iechyd a llesiant plant a phobl ifanc

Cyfnodau datblygiad plentyn – Babanod 0-2 oed

HTML5

Gweld

Cyfnodau datblygiad plentyn – Plentyndod 3-12 oed

HTML5

Gweld

Cyfnodau datblygiad plentyn – Glasoed 13 – 19 oed

HTML5

Gweld

Ffactorau a all effeithio ar blant a phobl ifanc – corfforol

HTML5

Gweld

Ffactorau a all effeithio ar blant a phobl ifanc – cymdeithasol ac emosiynol

HTML5

Gweld

Ffactorau a all effeithio ar blant a phobl ifanc - economaidd

HTML5

Gweld

Ffactorau a all effeithio ar blant a phobl ifanc — amgylcheddol

HTML5

Gweld

Pwysigrwydd ymyrryd yn gynnar a gweithio mewn partneriaeth

HTML5

Gweld

Pwysigrwydd hybu hunanhyder rhieni

HTML5

Gweld

Ymlyniad a’i bwysigrwydd i ddatblygiad plant

HTML5

Gweld

‘Gwydnwch’ a'i bwysigrwydd

HTML5

Gweld

Pwysigrwydd hunaniaeth, hunan-barch ac ymdeimlad o ddiogelwch a pherthyn

HTML5

Gweld

Gwahaniaethau rhwng modelau meddygol a chymdeithasol anabledd

HTML5

Gweld

Yr hyn sydd ei angen ar blant i aros yn iach

HTML5

Gweld

Asiantaethau a gweithwyr sy'n cefnogi llesiant plant

HTML5

Gweld

Cysylltiadau rhwng twf deallusol, corfforol ac emosiynol

HTML5

Gweld

Pwysigrwydd cymryd rhan mewn gweithgareddau ystyrlon a llawn mwynhad

HTML5

Gweld

Pwysigrwydd datblygu creadigol a’r ‘Celfyddydau’

HTML5

Gweld

Defnyddio gweithgareddau ac arferion pob dydd i gefnogi iechyd a llesiant

HTML5

Gweld

Dysgu arbrofol

HTML5

Gweld

Rôl perthnasoedd a rhwydweithiau cymorth

HTML5

Gweld

Newidiadau mewn plentyn neu berson ifanc a fyddai’n peri pryder

HTML5

Gweld

Gwybod yr amgylcheddau sy'n cefnogi iechyd, llesiant a datblygiad plant a phobl ifanc

Nodweddion amgylchedd cadarnhaol

HTML5

Gweld

Amgylchedd croesawgar, meithringar, diogel, glân a llawn ysgogiad

HTML5

Gweld

Cydbwyso cyfnodau o weithgarwch corfforol â gorffwys ac amser tawel

HTML5

Gweld

Pwysigrwydd arferion cyson

HTML5

Gweld

Deall rôl chwarae i gefnogi iechyd, llesiant a datblygiad plant

Chwarae

HTML5

Gweld

Deall datblygiad iaith, lleferydd a chyfathrebu

Datblygiad iaith, lleferydd a chyfathrebu

HTML5

Gweld

Gwybod sut i gefnogi iechyd, llesiant a datblygiad plant ag anghenion cymorth ychwanegol

Anghenion cymorth ychwanegol

HTML5

Gweld

Gwybod sut i ddarparu cyngor, arweiniad a chymorth i blant a phobl ifanc a'u teuluoedd sy'n eu helpu i wneud dewisiadau cadarnhaol ynghylch eu hiechyd a'u llesiant

Yr amrywiaeth o asiantaethau sy'n darparu gwybodaeth a chyngor

HTML5

Gweld

Deall y rolau a'r cyfrifoldebau sydd ynghlwm wrth roi meddyginiaeth mewn lleoliadau gofal cymdeithasol

Rhoi meddyginiaeth

HTML5

Gweld

Gwybod sut i gefnogi plant a phobl ifanc gyda'u gofal personol

Gofal personol

HTML5

Gweld

Deall pwysigrwydd maeth a hydradu i iechyd a llesiant plant a phobl ifanc

Maeth a hydradu

HTML5

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!

Eich manylion

Sut fyddech chi'n graddio'r adnodd hwn?