Uned 003 – Iechyd a llesiant (oedolion)

04 Gor

Mae’r adnoddau digidol a phrint yma’n cynnig sylfaen bwysig i ddysgwyr er mwyn iddynt ganfod gwybodaeth a dealltwriaeth ynglŷn â’r ffactorau sydd efallai’n gallu effeithio ar iechyd a llesiant unigolion. Bydd hyn yn cynnwys dealltwriaeth o’r cysylltiadau rhwng iechyd corfforol da ac iechyd meddwl, a sut y gall y rhain gael eu heffeithio gan wahanol ffactorau megis gweithgarwch corfforol a hunaniaeth.

Dogfennau

Gwybod beth yw ystyr llesiant yng nghyd-destun iechyd a gofal cymdeithasol

Y term ‘llesiant’ a'i bwysigrwydd

HTML5

Gweld

Ffactorau sy’n effeithio ar lesiant

HTML5

Gweld

Ffyrdd o weithio sy'n cefnogi llesiant

HTML5

Gweld

Gwybod y ffactorau sy'n effeithio ar iechyd a llesiant unigolion

Ffactorau a all effeithio ar ddatblygiad dynol

HTML5

Gweld

Ffactorau a all effeithio ar unigolion - corfforol

HTML5

Gweld

Ffactorau a all effeithio ar unigolion – cymdeithasol ac emosiynol

HTML5

Gweld

Ffactorau a all effeithio ar unigolion - economaidd

HTML5

Gweld

Ffactorau a all effeithio ar unigolion - amgylcheddol

HTML5

Gweld

Gwahaniaethau rhwng modelau meddygol a chymdeithasol anabledd

HTML5

Gweld

Y cyd-ddibyniaeth rhwng iechyd corfforol da ac iechyd meddwl da

HTML5

Gweld

Manteision cymryd rhan mewn gweithgareddau

HTML5

Gweld

Ffyrdd y gall pobl gymryd rhan mewn gweithgareddau personol

HTML5

Gweld

Sut mae ymwneud â'r ‘celfyddydau’ yn gallu cefnogi iechyd a llesiant

HTML5

Gweld

Ymlyniad ac effaith bosibl hyn ar oedolion

HTML5

Gweld

Pwysigrwydd hunaniaeth, hunan-barch a synnwyr o ddiogelwch a pherthyn

HTML5

Gweld

Sut bydd cefnogaeth yn effeithio ar y ffordd mae unigolion yn teimlo amdanyn nhw eu hunain

HTML5

Gweld

Archwiliadau iechyd sydd eu hangen ar unigolion

HTML5

Gweld

Gwasanaethau sy’n helpu i hybu iechyd

HTML5

Gweld

Gwybodaeth sy’n helpu i hybu iechyd

HTML5

Gweld

Newidiadau mewn unigolyn a fyddai'n peri pryder

HTML5

Gweld

Cysylltau rhwng iechyd a llesiant a diogelu

HTML5

Gweld

Cysylltau rhwng iechyd a llesiant a'r Ddeddf Galluedd Meddyliol

HTML5

Gweld

Gwybod sut i gefnogi unigolion gyda'u gofal personol ac wrth reoli ymataliaeth

Gofal personol

HTML5

Gweld

Ymataliaeth

HTML5

Gweld

Rheoli ymataliaeth

HTML5

Gweld

Gwybod beth yw ystyr arfer da o ran gofalu am fannau pwyso

Gofalu am fannau pwyso, niwed pwyso a briwiau pwyso

HTML5

Gweld

Gwybod sut i helpu unigolion gyda gofal iechyd y geg da

Gofal iechyd y geg

HTML5

Gweld

Gwybod pwysigrwydd gofal y traed ac iechyd a llesiant unigolion

Gofal y traed

HTML5

Gweld

Deall y rolau a'r cyfrifoldebau sy’n gysylltiedig â rhoi meddyginiaeth mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol

Rhoi meddyginiaeth

HTML5

Gweld

Deall pwysigrwydd maeth a hydradu i iechyd a llesiant unigolion

Maeth a hydradu

HTML5

Gweld

Gwybod sut i helpu i atal pobl rhag cwympo

Cwympo

HTML5

Gweld

Gwybod y ffactorau sy'n effeithio ar ofal diwedd oes

Gofal diwedd oes

HTML5

Gweld

Gwybod sut gall technoleg gynorthwyol gael ei defnyddio i gefnogi iechyd a llesiant unigolion

Technoleg gynorthwyol

HTML5

Gweld

Gwybod sut y gall colli'r synhwyrau effeithio ar iechyd a llesiant unigolion

Colli’r synhwyrau

HTML5

Gweld

Gwybod sut y gall byw gyda dementia effeithio ar iechyd a llesiant unigolion

Dementia

HTML5

Gweld

Gwybod sut gall salwch meddwl effeithio ar iechyd a llesiant unigolion

Salwch meddwl

HTML5

Gweld

Gwybod sut gall camddefnyddio sylweddau effeithio ar iechyd a llesiant unigolion

Camddefnyddio sylweddau

HTML5

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!

Eich manylion

Sut fyddech chi'n graddio'r adnodd hwn?