Uned 002 – Egwyddorion a gwerthoedd iechyd a gofal cymdeithasol (plant a phobl ifanc)

04 Gor

Mae’r adnoddau digidol a phrint yma’n cynnig sylfaen bwysig i ddysgwyr er mwyn iddynt ganfod gwybodaeth a dealltwriaeth ynglŷn â sut mae deddfwriaeth, polisïau cenedlaethol, canllawiau a fframweithiau'n cefnogi darpariaeth iechyd a gofal cymdeithasol ar gyfer plant a phobl ifanc.

Dogfennau

Uned 002 Egwyddorion a gwerthoedd iechyd a gofal cymdeithasol (plant a phobl ifanc) PDF

Uned 002 Egwyddorion a gwerthoedd iechyd a gofal cymdeithasol (plant a phobl ifanc) PDF

HTML5

Gweld

Deall y ffordd mae deddfwriaeth, polisïau cenedlaethol a chodau ymddygiad ac ymarfer yn sail i iechyd a gofal cymdeithasol ac yn cefnogi plant a phobl ifanc

Deddfwriaeth, polisïau cenedlaethol a Chodau Ymddygiad ac Ymarfer

HTML5

Gweld

Deall y ffordd mae dulliau gweithredu seiliedig ar hawliau'n ymwneud ag iechyd a gofal cymdeithasol

Elfennau allweddol dull gweithredu seiliedig ar hawliau

HTML5

Gweld

Sut mae deddfwriaeth a pholisïau cenedlaethol yn sail i ddull gweithredu seiliedig ar hawliau

HTML5

Gweld

Sut mae deddfwriaeth yn effeithio ar ddull gweithredu seiliedig ar hawliau yn ymarferol

HTML5

Gweld

Eiriolaeth a sut y gall gefnogi dull gweithredu seiliedig ar hawliau

HTML5

Gweld

Cefnogi plant a phobl ifanc a'u teuluoedd neu eu gofalwyr i wneud cwyn neu fynegi pryder

HTML5

Gweld

Deall sut i ddefnyddio dulliau gweithredu plentyn ganolog

Pwysigrwydd dulliau gweithredu plant ganolog

HTML5

Gweld

Y termau 'cydgynhyrchiad' a 'llais, dewis a rheolaeth'

HTML5

Gweld

Pwysigrwydd gwybod beth yw dewisiadau a chefndir plentyn neu berson ifanc

HTML5

Gweld

Ffyrdd o weithio i bennu dewisiadau a chefndir plant a phobl ifanc

HTML5

Gweld

Trin pobl ag urddas a pharch

HTML5

Gweld

Ffyrdd o weithio sy’n cefnogi dulliau gweithredu plentyn ganolog

HTML5

Gweld

Cyfranogiad gweithredol

HTML5

Gweld

Pwysigrwydd helpu plant a phobl ifanc i gymryd rhan mewn gweithgareddau a phrofiadau

HTML5

Gweld

Defnydd gweithredu plentyn ganolog er mwyn cefnogi cyfranogiad gweithredol a chynhwysiant

HTML5

Gweld

Cydsyniad plentyn neu berson ifanc

HTML5

Gweld

Cyfrifoldeb rhieni

HTML5

Gweld

Pwrpas cynlluniau personol

HTML5

Gweld

Deall sut i hybu cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Cydraddoldeb, amrywiaeth, cynhwysiant a gwahaniaethu

HTML5

Gweld

Hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

HTML5

Gweld

Cefndiroedd diwylliannol, crefyddol ac ieithyddol plant a phobl ifanc gael eu gwerthfawrogi

HTML5

Gweld

Herio gwahaniaethu neu arfer nad yw’n cefnogi cydraddoldeb, amrywiaeth na chynhwysiant

HTML5

Gweld

Deall sut mae cymryd risg mewn ffordd gadarnhaol yn cefnogi llesiant, llais, dewis a rheolaeth

Cymryd risigiau cadarnhaol a phwysigrwydd gallu cymryd risgiau cadarnhaol i lesiant plant a phobl ifanc

HTML5

Gweld

Hawliau plant a phobl ifanc i wneud dewisiadau a chymryd risgiau

HTML5

Gweld

Sut mae cydbwyso hawliau, risgiau a chyfrifoldebau yn cyfrannu at dulliau gweithredu plentyn-ganolog

HTML5

Gweld

Yr hyn mae angen ei ystyried wrth gynorthwyo plant a phobl ifanc i gymryd risgiau cadarnhaol

HTML5

Gweld

Deall sut i feithrin perthnasoedd cadarnhaol â phlant a phobl ifanc, a'u teuluoedd a'u gofalwyr yng nghyd-destun ‘ffiniau proffesiynol’

Gweithio perthynas ganolog

HTML5

Gweld

Pwysigrwydd meithrin perthynas gadarnhaol â phlant a phobl ifanc, a'u teuluoedd a'u gofalwyr

HTML5

Gweld

Ffiniau proffesiynol a sut i gydbwyso’r rhain â gwaith perthynas-ganolog

HTML5

Gweld

Mathau o arferion annerbyniol a all ddigwydd o fewn perthnasoedd

HTML5

Gweld

Deall pwysigrwydd cyfathrebu effeithiol o ran iechyd a gofal cymdeithasol

Pwysigrwydd 'cyfathrebu effeithiol' ar gyfer llesiant plant a phobl ifanc

HTML5

Gweld

Nodweddion allweddol cyfathrebu effeithiol

HTML5

Gweld

Sgiliau sydd eu hangen i gyfathrebu’n effeithiol

HTML5

Gweld

Sut i ddysgu beth yw anghenion, dymuniadau a dewisiadau cyfathrebu ac iaith plentyn

HTML5

Gweld

Sut y bydd cyfnod datblygiad y plentyn neu berson ifanc yn effeithio ar ei sgiliau cyfathrebu

HTML5

Gweld

Rhwystrau posibl rhag cyfathrebu’n effeithiol a ffyrdd o fynd i’r afael â nhw

HTML5

Gweld

Deall pwysigrwydd y Gymraeg a diwylliant Cymru i blant a phobl ifanc

Pwysigrwydd cydnabod a chefnogi’r Gymraeg a diwylliant Cymru

HTML5

Gweld

Deddfwriaeth a strategaethau cenedlaethol ar gyfer y Gymraeg

HTML5

Gweld

Egwyddorion Mwy na Geiriau / More than Just Words

HTML5

Gweld

Y Cynnig Rhagweithiol

HTML5

Gweld

Gwybod sut y mae'n bosibl defnyddio dulliau gweithredu cadarnhaol i leihau arferion cyfyngol mewn gofal cymdeithasol

Dulliau gweithredu cadarnhaol i leihau arferion cyfyngol

HTML5

Gweld

Achosion sylfaenol a all effeithio ar ymddygiad plant a phobl ifanc

HTML5

Gweld

Dulliau gweithredu cadarnhaol a all gael eu defnyddio i leihau arferion cyfyngol a hyrwyddo ymddygiad cadarnhaol

HTML5

Gweld

Deall sut mae newid a thrawsnewid yn effeithio ar blant a phobl ifanc

Newidiadau i fywyd unigolyn o ganlyniad i ddigwyddiad arwyddocaol neu gyfnodau o bontio

HTML5

Gweld

Ffactorau sy’n gwneud newidiadau yn gadarnhaol neu’n negyddol

HTML5

Gweld

Sut i helpu pobl ifanc i feithrin y sgiliau, yr hyder a'r wybodaeth a wnaiff eu paratoi am fywyd fel oedolyn

HTML5

Gweld

Deall sut gall ei gredoau, ei werthoedd a'i brofiadau mewn bywyd effeithio ar agweddau ac ymddygiad tuag at blant a phobl ifanc

Effaith eich agwedd a'ch ymddygiad eich hun ar blant a phobl ifanc

HTML5

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!

Eich manylion

Sut fyddech chi'n graddio'r adnodd hwn?