City & Guilds - WJEC logos

Diploma Estynedig Newydd mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol i'w addysgu o fis Medi 2023

09 Mai 2022

Os yw canolfannau am gynnig y cymhwyster Diploma Estynedig i ddysgwyr sy’n cychwyn ar eu cwrs ym mis Medi 2022, efallai y byddai’r opsiynau sydd wedi’u hamlinellu yma yn addas ar gyfer cyflwyno 540 o oriau dysgu dan arweiniad ym mlwyddyn 1 (2022/23).

Tynnwyd cynnwys o Uned 2 yn rhan o ddatblygiad parhaus y Diploma Estynedig newydd ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau. Mae mwy o wybodaeth i’w gweld yma.

Mae'n bleser gennym fod yn datblygu cymhwyster Lefel 3 newydd sef y Diploma Estynedig ewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau a fydd ar gael i ganolfannau a dysgwyr yng Nghymru o fis Medi 2023. Mae hyn yn cynnwys dysgwyr sydd wedi cwblhau’r Dystysgrif neu’r Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau yn flaenorol neu sydd i fod i gwblhau yn haf 2023.

Cymhwyster wedi'i anelu at ddysgwyr ôl-16 mewn addysg llawn amser yw hwn. Bydd yn cael ei ddatblygu ar y cyd ag ymarferwyr addysg bellach ac yn:

  • adeiladu ar y cymwysterau Tystysgrif a Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol presennol
  • cynnig rhaglen astudio dwy flynedd o hyd sy'n cyfateb o ran maint i 3 TAG Safon Uwch
  • cefnogi dysgwyr i fynd ymlaen i addysg uwch drwy gael ei gydnabod a'i dderbyn gan brifysgolion ledled y DU
  • cynnig dulliau asesu arloesol, ymarferol a chyfredol.

Strwythur Cymwysterau – asesu o 2024 ymlaen