Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Plant a Phobl Ifanc)

Lefel 3

Diweddaru’r llawlyfrau cymwysterau a chanllawiau asesu HSC, CC a CYP Lefel 2 a Lefel 3
Darllenwch mwy

 

Trosolwg y cymhwyster

Mae’r cymhwyster wedi ei selio ar ymarfer ac yn asesu gwybodaeth y dysgwyr a chymhwysedd i ymarfer mewn cyflogaeth. Mae’n darparu’r cyfle i gyfoethogi gwybodaeth a sgiliau gan ddefnyddio cynnwys hanfodol ac unedau opsiynol mewn lleoliadau sy’n canolbwyntio ar blant a phobl ifanc, megis gofal yn y cartref neu ofal preswyl i blant, canolfannau preswyl i deuluoedd neu ofal maeth a lleoliadau gofal iechyd yn y gymuned. Yn bennaf, bydd dysgwyr yn gallu dangos eu bod yn gallu:

 • deall, ac ymroi yn ymarferol, egwyddorion a gwerthoedd sydd wrth wraidd iechyd a gofal cymdeithasol
 • deall, ac ymroi yn ymarferol, dulliau plentyn canolog
 • hybu a chefnogi ymarfer effeithiol mewn iechyd a gofal cymdeithasol
 • bod yn ymwybodol o bolisiau allweddol o fewn y sector a deall sut mae’r rhain yn effeithio ar ddatblygiad a darpariaeth y wasanaeth
 • gweithio mewn partneriaeth â phlant, eu teuluoedd/cynhalwyr ac amrywiaeth o bobl broffesiynol
 • dangos amrywiaeth o dechnegau datrys problemau
 • myfyrio ar ymarfer i wella trwy’r amser
 • defnyddio llythrenedd, rhifedd a sgiliau cymhwysedd digidol fel sy’n briodol yn eu rôl.

Does dim modd cwblhau’r cymhwyster hwn wrth gyflawni lleoliad gwaith. Mae dysgwyr angen bod yn darparu cefnogaeth i blant a phobl ifanc mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol neu ofal iechyd yn y gymuned.

Ar gyfer pwy mae’r cymhwyster?

Mae’n addas ar gyfer:

 • dysgwyr sydd wedi eu cyflogi ar hyn o bryd mewn lleoliadau megis gofal cartref neu ofal preswyl i blant, canolfannau preswyl i deuluoedd neu ofal maeth neu leoliadau gofal iechyd yn y gymuned
 • dysgwyr sydd wedi cwblhau un o’r cymwysterau canlynol:
 • Lefel 2 Diploma mewn Cymorth Gofal Iechyd Clinigol
 • Lefel 2 Iechyd a gofal Cymdeithasol: Craidd
 • Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion)
 • Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau
 • Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Craidd
 • Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer
 • Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori
 • TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant
 • Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer.

Mae’n argymelledig bod dysgwyr yn cwblhau’r cymhwyster craidd cyn, neu ochr yn ochr â’r Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Plant a Phobl Ifanc) achos bydd hwn yn ofyniad ar gyfer ymarfer sydd wedi ei osod gan Gofal Cymdeithasol Cymru. Mae hefyd yn rhan o’r Brentisiaeth Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Cymru).

Beth fydd y cymhwyster yn cynnwys?

Mae cynnwys hanfodol y cymhwyster yn ymochrol â’r themau allweddol y Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac yn cynnwys:

 • Egwyddorion ac ymarfer (plant a phobl ifanc)
 • Iechyd a lles (plant a phobl ifanc)
 • Ymarfer proffesiynol
 • diogelu
 • iechyd a diogelwch
 • amrywiaeth o feysydd ymarfer megis gweithio gyda theuluoedd a chynhalwyr neu blant sy’n derbyn gofal.

Strwythur y cymhwyster

Mae’r cymhwyster hwn yn cynnwys uned hanfodol unigol ac amrywiaeth o unedau opsiynol sy’n adlewyrchu’r wybodaeth a sgiliau sydd eu hangen wrth weithio gyda phlant a phobl ifanc sydd ag anghenion cymhleth a gyda’u teuluoedd.

I gwblhau’r cymhwyster Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Plant a Phobl Ifanc) mae dysgwyr angen cyflawni isafswm o 50 credyd:

 • 18 credyd angen eu cwblhau o’r uned hanfodol
 • Isafswm o 32 credyd angen eu dewis o gyfres o unedau opsiynol sy’n cynnwys unedau sydd ar gefnogaeth uniongyrchol a gofal iechyd.

Asesu ar gyfer y cymhwyster

Mae’r dysgwr angen cwblhau:

 • portffolio o dystiolaeth sy’n cynnwys arsylwi uniongyrchol o ymarfer
 • tasgau sydd wedi eu llunio’n allanol a’u hasesu’n fewnol.

Beth gall y cymhwyster arwain at?

Wrth gwblhau’r cymhwyster mi fydd yn galluogi’r dysgwyr i weithio mewn gofal iechyd a gofal cymdeithasol fel gweithiwr Lefel 3 cymwysedig gyda phlant a phobl ifanc.

Bydd hefyd o gymorth i ddysgwyr ceisio am gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru fel gweithiwr gofal cymdeithasol mewn gofal preswyl i blant neu ofal cartref oni bai eu bod yn cyrraedd unrhyw ofynion cofrestru ychwanegol. Am wybodaeth bellach ewch i
https://socialcare.wales/registration

Mae’r cymhwyster yn darparu’r wybodaeth a chymhwysedd priodol ar gyfer ymarfer ac yn paratoi’r dysgwyr i symud ymlaen at:

 • Lefel 4 Ymarfer Proffesiynol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Lefel 4 Paratoi am Arweinyddiaeth a Rheolaeth mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Tystysgrifau mewn Addysg Uwch
  Cymwysterau eraill efallai bydd o ddiddordeb yw:
 • Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion)
 • TGAU Uwch a TGAU Atodol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant.
 • Lefel 3 Tystysgrif a Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyddestunau
 • Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori.

Dewch o hyd i ganolfan

Cysylltwch â ni

Dysgwyr/Canolfannau Newydd


hclw.customer@cityandguilds.com
01924 930801

Canolfannau Presennol


hclw.customer@cityandguilds.com
01924 930800

Dogfennau Allweddol

Llawlyfr y Cymhwyster

Gweld y ddogfen

Pecyn Asesu

Gweld y ddogfen

Canllaw ar Gyflwyno'r Cymhwyster

Gweld y ddogfen

Pecyn Adnoddau Asesu

Gweld y ddogfen

Disgrifydd

Gweld y ddogfen

Deunyddiau Cwrs

Deunyddiau Hyfforddi Mynychwyr - Gwanwyn 2019

Ewch i'n tudalen Cyrsiau a Digwyddiadau i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau Datblygiad Proffesiynol a chyfleoedd dysgu ar gyfer y cymhwyster hwn.

 

Gweld ein Recordiad Gweminar Trosolwg Cymhwyster

Event Link
Rhwydwaith Gwanwyn 2022 - Adnoddau Cynllunio, Arsylwi ac Adfyfyrio Cliciwch yma i weld
Gweminar - Mesurau Lliniaru Covid-19 Cam 3: Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cliciwch yma i weld
Cyflwyniad PDF - Mesurau Lliniaru Covid-19 Cam 3: Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Cliciwch yma i weld
Holi ac ateb - Mesurau Lliniaru Covid-19 Cam 3: Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Cliciwch yma i weld


I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

 • Porwr diweddar, fel Internet Explorer 8
 • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod.
 • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma. (Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth.)

Tanysgrifiwch am ddiweddariadau

Tanysgrifio